Algemene leveringsvoorwaarden:

Algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: Headwrap Fashion en diens rechtsopvolgers.
1.2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Headwrap Fashion.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte
3.1. De aanbieding is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien afnemer de aanbieding niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding en is gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij betaling wenst voor het voorgaande deel.
4.4. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.5. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer afnemer in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door afnemer niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.6. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.7. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.8. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de producten zijn geleverd door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door afnemer.
4.9. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Herroepingsrecht consumentenkoop
5.1. Een consument heeft bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin hij zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden, tenzij het gaat om producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Tijdens de bedenktijd draagt de consument zorg voor het product en mag hij deze onderzoeken en proberen zoals gebruikelijk zou zijn in een winkel.
5.2. De bedenktijd gaat in wanneer de consument of een vooraf aangewezen derde het product of het laatste product of onderdeel bij een overeenkomst voor meerdere producten of onderdelen heeft ontvangen of na ontvangst van het eerste product bij een overeenkomst voor herhaalde levering van producten over een bepaalde periode. Bij een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat de bedenktijd een dag na het sluiten van de overeenkomst in.
5.3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktijd aan gebruiker. De consument moet het product vervolgens binnen 14 kalenderdagen na de melding retourneren overeenkomstig de aanwijzingen van gebruiker. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de consument.
5.4. De consument moet kunnen aantonen dat hij op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 6: Wijziging voorwaarden
6.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan afnemer bekend zijn gemaakt.
6.2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
6.3. Indien afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 7: Termijnen
7.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door afnemer aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.
7.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.
7.3. Bij een consumentenkoop levert gebruiker de producten onverwijld en in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst af.
7.4. Afnemer kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Prijzen en betaling
8.1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
8.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
8.4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere afnemer is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
8.5. Indien afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
8.6. Betalingen van afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer afnemer anders aangeeft bij de betaling.
8.7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van afnemer tegen de geleverde producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
8.8. Gebruiker is gerechtigd om afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 9: Onderzoek en gebreken
9.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van afnemer moet afnemer onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Afnemer is verplicht om gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn. Bij een consumentenkoop moet afnemer gebruiker binnen twee maanden op de hoogte stellen van niet zichtbare gebreken.
9.2. Afnemer heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij gebruiker.
9.3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van afnemer.
9.4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan afnemer is geleverd tot afnemer heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang gebruiker het eigendom behoudt.
10.2. Afnemer stelt gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van afnemer. Afnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Afnemer doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.
10.3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van afnemer of door afnemer ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
11.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending, tenzij er sprake is van een consumentenkoop.
11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
11.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van afnemer is afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
11.6. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
12.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van afnemer.

Artikel 13: Gegevens
13.1. Gegevens van afnemer worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van afnemer, nimmer doorverkocht aan anderen.
13.2. Gegevens van afnemer worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 14: Overmacht
14.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
14.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
14.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
14.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
14.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Klachtenregeling
15.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

15.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15.5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

15.6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

15.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

©EenvoudigRecht.nl