Algemene voorwaarden

Nederlands (scroll down for english)
Algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1: Definities
1.1. Gebruiker: Headwrap Fashion en diens rechtsopvolgers.
1.2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Headwrap Fashion.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen gebruiker en afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
2.2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
2.6. Gebruiker kan ten voordele van afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Aanbieding en offerte
3.1. De aanbieding is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
3.2. Indien afnemer de aanbieding niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding en is gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
3.3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
4.2. In de overeenkomst staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
4.3. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij betaling wenst voor het voorgaande deel.
4.4. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
4.5. Gebruiker kan de overeenkomst tussentijds beëindigen of wijzigen met een opzegtermijn van één maand. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van gebruiker kan worden gevergd. Daarnaast kan gebruiker de overeenkomst zonder opzegtermijn opschorten of beëindigen wanneer afnemer in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. De overeenkomst kan door afnemer niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
4.6. Naar inzicht van gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
4.7. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt of gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
4.8. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de producten zijn geleverd door gebruiker en het verschuldigde bedrag is betaald door afnemer.
4.9. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Herroepingsrecht consumentenkoop
5.1. Een consument heeft bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin hij zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden, tenzij het gaat om producten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Tijdens de bedenktijd draagt de consument zorg voor het product en mag hij deze onderzoeken en proberen zoals gebruikelijk zou zijn in een winkel.
5.2. De bedenktijd gaat in wanneer de consument of een vooraf aangewezen derde het product of het laatste product of onderdeel bij een overeenkomst voor meerdere producten of onderdelen heeft ontvangen of na ontvangst van het eerste product bij een overeenkomst voor herhaalde levering van producten over een bepaalde periode. Bij een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gaat de bedenktijd een dag na het sluiten van de overeenkomst in.
5.3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktijd aan gebruiker. De consument moet het product vervolgens binnen 14 kalenderdagen na de melding retourneren overeenkomstig de aanwijzingen van gebruiker. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de consument.
5.4. De consument moet kunnen aantonen dat hij op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 6: Wijziging voorwaarden
6.1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan afnemer bekend zijn gemaakt.
6.2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
6.3. Indien afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 7: Termijnen
7.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door afnemer aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.
7.2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt gebruiker niet in verzuim.
7.3. Bij een consumentenkoop levert gebruiker de producten onverwijld en in ieder geval binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst af.
7.4. Afnemer kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 8: Prijzen en betaling
8.1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
8.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij gebruiker.
8.4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. De particuliere afnemer is in verzuim wanneer hij in gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
8.5. Indien afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
8.6. Betalingen van afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer afnemer anders aangeeft bij de betaling.
8.7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van gebruiker, een schuld van gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van afnemer tegen de geleverde producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
8.8. Gebruiker is gerechtigd om afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 9: Onderzoek en gebreken
9.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van afnemer moet afnemer onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Afnemer is verplicht om gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn. Bij een consumentenkoop moet afnemer gebruiker binnen twee maanden op de hoogte stellen van niet zichtbare gebreken.
9.2. Afnemer heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij gebruiker.
9.3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van afnemer.
9.4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan afnemer is geleverd tot afnemer heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang gebruiker het eigendom behoudt.
10.2. Afnemer stelt gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van afnemer. Afnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Afnemer doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.
10.3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van afnemer of door afnemer ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor gebruiker verzekerd is.
11.2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending, tenzij er sprake is van een consumentenkoop.
11.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan gebruiker.
11.4. De beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
11.5. Indien gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van afnemer is afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van gebruiker.
11.6. Afnemer vrijwaart gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
12.2. Alle kennis die gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van afnemer.

Artikel 13: Gegevens
13.1. Gegevens van afnemer worden door gebruiker vertrouwelijk behandeld en worden, zonder voorafgaande toestemming van afnemer, nimmer doorverkocht aan anderen.
13.2. Gegevens van afnemer worden door gebruiker beperkt gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan.

Artikel 14: Overmacht
14.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
14.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
14.3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
14.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
14.5. Indien gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

©EenvoudigRecht.nl
————————————————————
English
General delivery terms & conditions

Article 1: Definitions
1.1. User: Headwrap Fashion and its legal successors.
1.2. Customer: natural and legal persons who conclude an agreement with Headwrap Fashion.

Article 2: General
2.1. These conditions apply to all offers and agreements between the user and the customer, unless this is explicitly deviated from in writing.
2.2. The user explicitly rejects the applicability of any conditions from the customer.
2.3. If any condition becomes fully or partly void or invalid, the remaining conditions remain in full force. The user will then work with the customer to replace the void or voided condition by a new condition. The new condition is drawn up according to the purpose and intent of the condition to be replaced.
2.4. These conditions also apply to agreements whereby user uses third parties for implementation.
2.5. In case of lack of clarity concerning a condition, it must be interpreted in the spirit of these terms and conditions. This explanation is also used when a situation arises that is not covered in these conditions.
2.6. The user can, to the benefit of the customer, deviate from these conditions or implement them in a different manner. However, this does not mean that these conditions do not apply. The user reserves the right to require compliance with these conditions.

Article 3: Offer
3.1. The offer is non-binding and valid for 14 days following the date of the offer.
3.2. If the customer has not accepted the offer in writing within the time limit, the offer expires and the user is entitled to amend the offer or withdraw it.
3.3. The user has the right to amend an offer or withdraw when it is based on inaccurate or incomplete information provided by the customer.

Article 4: Agreement
4.1. The agreement is concluded in writing and for an indefinite period, unless the nature or content of the agreement dictates otherwise.
4.2. The agreement sets out the products to be delivered and includes the agreed price. When it appears the agreement is not sufficient, or if one of the parties wishes to amend the agreement, this can be done in mutual agreement. The agreed price may possibly be changed. The change is agreed in writing.
4.3. When dividing the agreement into separate parts, the user can choose to do invoicing separately. The user can suspend parts of the agreement if he needs approval for the results of the previous part.
4.4. The user has the right to amend the agreement or withdraw when the agreement is based on inaccurate or incomplete information provided by the customer. The user can suspend the agreement or charge extra when the customer does not provide the required information in a timely, inaccurate or incomplete manner.
4.5. The user may terminate or modify the agreement at any time with a notice period of one month. The user may terminate or modify the agreement at any time without prior notice if there are circumstances that prevent the execution of the agreement or in case the unaltered maintenance of the agreement cannot be demanded from the user. In addition, the user can suspend the agreement without notice or terminate if the customer acts contrary to the agreement or these conditions. The customer cannot make interim changes or terminate the agreement.
4.6. At the discretion of the user, the agreement may be fully or partially carried out by a third party.
4.7. The user may suspend or terminate the agreement with immediate effect if the customer fails to, or in a timely manner, comply with the obligations in the agreement or the user has a well-founded fear that this will occur and this default justifies suspension or termination. In this case, the user has no obligation to pay damages or compensation, while the customer is obliged to do so because of breach of contract.
4.8. The agreement is terminated when the services are performed and the products are delivered by the user and the amount is paid by the customer.
4.9. The user has the right to terminate the agreement without further notice with immediate effect if the customer requests suspension of payment, is granted a suspension of payments, in case of filing bankruptcy or applying for a debt rescheduling arrangement, is declared bankrupt or the debt rescheduling scheme is pronounced or his company is liquidated.

Article 5: Right of withdrawal consumer purchases
5.1. In case of distance purchasing, a consumer has a cooling off period of 14 calendar days whereby he can terminate the contract without giving any reasons, except for products that are excluded from the right of withdrawal. During this reflection period, the consumer takes care of the product and may examine and try it as would be usual in a shop.
5.2. The reflection period begins when the consumer or a pre-designated third party has received the product or final product or part with a contract for multiple products or components or after receiving the first product with a contract for repeated delivery of goods over a given period. In a contract for the supply of digital content which is not supplied on a tangible medium, the reflection period starts one day after the conclusion of the agreement.
5.3. If the consumer wants to use the right of withdrawal, he shall report this unambiguously within the reflection period for users. The consumer must then return the product within 14 calendar days after the report as specified by the user. The cost of return will be borne by the consumer.
5.4. The consumer should be able to prove that he has used the right of withdrawal in the prescribed manner.

Article 6: Amendment of conditions
6.1. The user reserves the right to change these conditions. The amended conditions take effect when they are disclosed to the customer.
6.2. The customer reserves the right to terminate the agreement within two weeks after the amended conditions have been made known to him.
6.3. If the customer does not respond within two weeks to the communication, the user is entitled to make assume that the customer has accepted the amended conditions.

Article 7: Periods
7.1. An agreed period only starts after any materials and information have been provided by the customer. If applicable, a period only starts after payment of an agreed advance.
7.2. The user does his utmost best to comply with the agreed periods, which are included in the agreement. The user will not be in default if they exceed the agreed periods.
7.3. Consumer purchases will be delivered immediately by the user, and in any case within 30 days after the conclusion of the agreement.
7.4. The customer may only cancel the agreement, refuse to purchase products or refuse to pay, after he has notified the user in writing to be in default and has given the user a reasonable period to still comply with the implementation of the agreement.

Article 8: Prices and payment
8.1. The agreed prices are inclusive of VAT.
8.2. Payment must be made within 14 days after the invoice date at a bank account designated by the user in the currency invoiced.
8.3. Objections to the invoice must be notified in writing to the user within 14 days of the date of the invoice.
8.4. The customer is legally in default if he fails to pay within the payment period. The private customer is in default if he fails to pay within the payment period or within a reasonable time after notice. The customer owes the statutory interest on the outstanding amount from the date of default until the date of full payment.
8.5. If the customer remains in default, all reasonable extrajudicial and customary legal costs related to the recovery, are charged to the customer. Statutory interest on these costs is also charged.
8.6. Payments by the customer will first cover the costs of recovery, then the payment of all interest and finally the payment of the principal amount, even when the customer specifies otherwise upon payment.
8.7. Without the consent of the user, the customer is never entitled to settle a debt of the user with an invoice. Objections raised by the customer against the services or the amount of the invoice do not suspend the payment obligations. The customer also may not suspend payment for other reasons, unless he can rely on one of the articles under Section 6.5.3. of Book 6 of the Dutch Civil Code.
8.8. The user is entitled to have the customer pay a deposit. The customer is required to complement this deposit if the user considers it desirable.

Article 9: Research and defaults
9.1. Once the goods are available for the customer, the customer must examine if the delivered goods correspond to what was agreed in advance. The customer is obliged to inform the user in writing within 7 days of visible defects. Non-visible defects must be reported to the user in writing within 14 days of discovery. The written notification must clearly define the deficiencies. In case of consumer purchases non-visible defects must be reported to the user within two months.
9.2. The customer has no right to repair, replacement or compensation if defects are not reported in a timely and appropriate manner to the user.
9.3. The user has the right to investigate the report. Any (research) costs concerning an unfounded report are borne by the customer.
9.4. The user can choose to replace, repair, or reimburse the delivered goods.

Article 10: Retaining ownership
10.1. The user retains ownership of all goods delivered to the customer until the customer has fulfilled all obligations under the agreement. The customer has no right to sell the goods, exchange, give away, pledge, encumber, etc. as long as the user retains ownership.
10.2. The customer notifies the user when third parties seize the goods delivered, or wish to establish or exercise rights. Any damage to the goods comes at the risk of the buyer. The customer is obliged to take out insurance covering the risks so that he can compensate this loss. The customer does everything he can to prevent or limit damage.
10.3. The user reserves the right to take back the delivered goods and thereby enter the premises of the customer or third parties involved by the customer.

Article 11: Liability
11.1. Should the user be liable for any damages, the user's liability is limited to the direct damages. The user's liability is limited to the invoice value of the agreement, at least to that part of the agreement to which the liability relates. The user's liability is in any case limited to the sum for which the user is assured.
11.2. The user is never liable for indirect damages, including consequential damages, lost profits, lost savings and damage due to business interruption. The user is also never liable for damage caused because the user assumed incorrect or incomplete information provided by the customer. The user is not liable for damage incurred during transport or shipping, except consumer purchases.
11.3. Direct damage is exclusively: the reasonable costs incurred to determine the cause and extent of the damage, the reasonable costs incurred to still implement the agreement correctly and reasonable costs to prevent or limit the damage. These costs only fall under the direct damage if it is found that the damage is attributable to the user.
11.4. The limitation of the user's liability is only valid if there is no damage as a direct result of intent or gross negligence by the user, one of his subordinates or third parties.
11.5. If the user can not or does not properly fulfil the agreement at the hands of the customer, the customer is held responsible for all direct and indirect damage on the part of the user.
11.6. The customer indemnifies the user against any claims of third parties suffering damage in connection with the execution of the agreement and of which the cause can be attributed to another than the user. If for this reason the user is addressed by third parties, the customer is obliged to assist the user both outside and in law and immediately do for him which can be expected in that case. Should the customer fail to undertake adequate measures, the user is, without notice, entitled to undertake these measures. All costs and damages that result on the part of the user and third parties are for the account and risk of the customer.

Article 12: Intellectual Property
12.1. [User retains all intellectual property rights.
12.2. The user may use all the knowledge that the he obtains through the execution of the agreement for other purposes, except for confidential data of the customer.

Article 13: Data
13.1. Data from the customer will be treated confidentially by the user and never sold to third parties without prior consent of the customer.
13.2. The user uses the data from the customer for direct marketing in a limited manner. In this case, direct marketing includes direct mailing and telemarketing.

Article 14: Force majeure
14.1. In case of force majeure, user obligations arising from the agreement concluded with the customer, are suspended. The user notifies the customer as soon as possible of the force majeure situation.
14.2. Force majeure means, in addition to what is understood in law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, which the user cannot influence and whereby the user is unable to meet his obligations. This could include, among other things: strikes, technical complications, illness of deployed personnel, governmental measures, failures, etc...
14.3. The user has the right to suspend his obligations during a force majeure. The user has no obligation to pay any damages as a result of the force majeure.
14.4. The parties have the right to terminate the agreement if the force majeure lasts longer than 60 days. The parties have no obligation to pay any damages as a result of the termination.
14.5. If the user has already partially fulfilled or can still meet the agreement and the section is of independent value, the user is entitled to invoice this separately. There will be a separate agreement; the customer is therefore obliged to pay this invoice.

Article 15: Applicable law and disputes
15.1. To all legal relationships whereby the user is party, Dutch law is exclusively applicable, also if an agreement wholly or partly executed abroad or if the party involved in the legal relationship resides there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
15.2. The court in the location of the user is exclusively competent to take note of any disputes, unless the law requires otherwise. Nevertheless, the user has the right to submit the dispute to the legally competent court.
15.3. The parties will first appeal to the courts after they have done their utmost to settle a dispute in mutual consultation.

©EenvoudigRecht.nl